Počet položek: 0 0,00 CZK

Obchodní podmínky

 

STAVEBNINY TREND 

 

Platné pro nákup prostřednictvím internetového obchodu společnosti Stavebniny Trend s.r.o., se sídlem Rooseweltova 1096,

468 51, Smržovka IČO: 04247213 , zapsaná v obchodním rejstříku u KOS v Ústí nad Labem, spisová značka C 35997.

 

I. Úvodní ustanovení

 

a) Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) mezi prodávajícím (dále jen „prodávající“) obchodní Stavebniny Trend s.r.o., se sídlem Rooseweltova 1069, 468 51 Smržovka, IČO: 04247213, DIČ: CZ04247213, zapsanou v obchodním rejstříku u KOS v Ústí nad Labem, spisová značka C 35997a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu společnosti prodávajícího.

 

b) Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

c) Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

d) Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

e) Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

II. Uzavření kupní smlouvy

 

a) Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou na uvedenou emailovou adresu kupujícího.

 

b) Pro objednání zboží musí kupující provést výběr zboží a provést jeho „vložení“ do „nákupního košíku. Kupující musí být registrován nebo přihlášen.

 

c) Objednávka zpravidla obsahuje informace o objednávaném zboží (název a množství), způsobu úhrady ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží případně informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

 

d) Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat zboží“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí formou emailového potvrzení na emailovou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní (po přihlášení kupujícího) či v objednávce.

 

e) Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně formou emailu či telefonicky).

 

f) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

 

III. Způsoby platby a cena zboží

 

a) Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 

  • v hotovosti na prodejně ve Smržovce
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 4106807329/0800 (dále jen „účet prodávajícího“);

 

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také případné náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

 

b) Prodávající může po kupujícím požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu, zejména v případech, kdy se zboží zaváží přímo od výrobce nebo je zboží pouze na objednávku u výrobce a nemají běžně skladem.

 

c) V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

d) V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

e) Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, viz článek II odstavec e) požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 

f) Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

g) Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

IV. Odstoupení od kupní smlouvy

 

a) Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

V. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

1. Kupující může po dohodě a prodávajícím a s jeho souhlasem vrátit nakoupené zboží v těchto případech:

a) Zakoupené zboží do 14 dnů od data zakoupení může kupující prodávajícímu vrátit, pokud je to zboží, které se vztahuje na naší dopravu a je s tím spojená práce na nachystání zboží - je kupujícímu v tomto případě účtován manipulační poplatek ve výši 10% z původní prodejní ceny zboží.
b) Zakoupené zboží od 61 dnů do 90 dnů od data zakoupení může kupující prodávajícímu vrátit, přičemž bude kupujícímu v tomto případě účtován manipulační poplatek ve výši 40% z původní prodejní ceny zboží.
c) Zakoupené zboží nad 90 dnů od data zakoupení není možné kupujícím prodávajícímu vrátit.
d) Podmínky vracení zboží se vztahují výlučně ke stavebním materiálům. Pro sortimenty mimo stavební materiály není vracení zboží možné.

2. Prodávající má právo kdykoliv dle svého uvážení odmítnout převzetí zboží zpět, např. z důvodu značného množství zboží, sezonní zboží a podobně, a to bez dalšího udání důvodu.

 

c) Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné emailem na adresu pobočky, prostřednictvím které se objednávka uskutečnila nebo na email objednavky.stavimeprosebe@seznam.cz. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

 

d) V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Při vrácení betonových výrobků - dlažeb a jiných hradí dopravu k výrobci sám. Zboží je objednávané na zakázku.

 

e) V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu zpět odeslal.

 

f) Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

g) Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

V. Doprava a dodání zboží

 

a) V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

b) Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 

c) V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

d) Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

e) Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

f) PPL dopravou zasíláme zboží do délky 2m. Pokud je zboží zabalenéve folii, PPL si účtuje příplatek 100 Kč + DPH.

g/ Pokud se zboží zaváží výrobcem kamionovou dopravou, termíny dostupnosti jsou orientační / zpravidla se udávají k dostání na náš sklad/, pokud jde o traťový závoz, tak záleží , jak výrobce sežene dopravce a auta s hydraulickou rukou.

VI. Vady zboží

 

a) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

b) Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

c) Ustanovení uvedená v článku VI. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

d) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

e) Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

f) Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

VII. Ostatní ujednání

 

a) Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

b) K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

c) Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

d) Veškeré informace o zboží umístěné na stránkách internetového obchodu jsou informativního charakteru a nelze z nich vyvozovat právní následky.

 

e) Výsledná cena za zboží je vždy uvedena včetně daně z přidané. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na internetovém obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít koupit zboží za individuálně sjednaných cenových podmínek.

 

VIII. Uživatelské rozhraní

 

a) Na základě registrace kupujícího prostřednictvím internetového obchodu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

 

b) Při registraci a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

c) Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 

d) Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

e) Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

f) Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

IX. Závěrečná ustanovení

 

a) Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po potvrzení jako uzavřená kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

 

b) Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

c) Vrácení palet je možné do 6 měsíců od datumu prodeje, poté palety propadají. Při vrácení palet se účtuje opotřebení dané výrobcem + manipulační poplatek, pokud se vrací 36,30 Kč s DPH na sklad stavebnin.

d) Ceny za betonové výrobky jsou uvedené při osobním odběru z výrobního závodu daného výrobce. Ze skladu na prodejně je cena jiná, připočítává se doprava k danému zboží. Tuto cenu Vám sdělíme na prodejně nebo nabídkou emailem. Nezasíláme PPL.

e) U zboží označené skladem - betonové výrobky, HELUZ, PORFIX,XELLA, všechny druhy výrobků balené v kbelíkách FASÁDNÍ OMÍTKY, PENETRACE, TEKUTÉ LEPENKY, MALÍŘSKÉ BARVY se rozumí skladem u výrobce. Vyváží se od výrobce.

f) Na přijatou objednávku odpovídáme nejdéle do 48 hodin nebo podle toho, jak dostaneme neceněné dopravy od výrobce. Objednávka je platná, po našem potvrzení převzetí objednávky.

 g/ zakoupené palety je možné vrátit do 6 měsíců od zakoupení, poté palety propadají.

 

PŘÍLOHA:

 

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát:

Stavebniny Trenb s.r.o.

Rooseweltova 1096

468 51 Smržovka

IČ: 04247213

DIČ : 04247213

Dne ___________________(doplňte datum) jsem ve Vašem internetovém obchodě na adrese stavebninytrend.shop5.cz zakoupil/a toto zboží: __________________________________________________________(specifikace zboží).

Zboží jsem objednal/a dne ____________(doplňte datum) a převzala/a dne ____________________ (doplňte datum).

Tímto Vám oznamuji, že od výše uvedené uzavřené kupní smlouvy odstupuji.

Jméno a příjmení:

Adresa:

Datum:

Podpis (pouze v případě, že je formulář odeslán v listinné podobě):

Příloha: kopie daňového dokladu

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace